Algemene voorwaarden

1. Inleiding en toepassingsgebied

Become Digital is een platform van UQalify, een geregistreerd handelsmerk van UQ Works NV. Deze algemene voorwaarden regelen uw gebruik van het Become Digital platform.  Door het platform te gebruiken gaat u volledig akkoord met deze voorwaarden en maken ze deel uit van uw overeenkomst met ons om het digitale platform en gerelateerde diensten aan te bieden. Als u het niet eens bent met deze voorwaarden of een deel van deze voorwaarden, registreer, abonneer of gebruik het Become Digital platform dan alstublieft niet. Als het u eerder verboden werd om ons platform en diensten te betreden of te gebruiken, dan is het u niet toegestaan om ze te betreden of te gebruiken.

We maken geen claims of verklaringen met betrekking tot de uitkomst van de testen en analyses van het Become Digital platform. De uitkomst mag niet beschouwd worden als of er mag niet op vertrouwd worden als zijnde een uitgebreide of accurate opinie of assessment met betrekking tot je verschillende vaardigheden en kennis die je beheerst, noch welke job of opleiding het best bij je past. Alles wordt uitsluitend voor informatieve doeleinden verstrekt. Indien u enige bezorgdheid heeft die voortkomt uit uw gebruik van het Become Digital platform dient u gepast professioneel advies in te winnen.

Wij zullen niet aansprakelijk zijn voor de gevolgen van om het even welke beslissingen die genomen worden eens u de inhoud van het Become Digital platform gebruikt of gelezen hebt.

Hoewel wij teksten van het platform in verschillende talen ter beschikking stellen, wordt de juistheid van deze vertalingen niet gegarandeerd. De officiële tekst is de Nederlandse versie van het platform. Eventuele discrepanties of verschillen die ontstaan bij de vertaling naar andere talen zijn niet bindend en hebben geen rechtsgevolgen voor welk doel dan ook. Indien er vragen rijzen in verband met de nauwkeurigheid van de informatie in de niet-Nederlandse versies, gelieve dan de Nederlandse versie te raadplegen die de officiële versie is.

Het Become Digital platform maakt gebruik van cookies. Door gebruik te maken van deze platforms en akkoord te gaan met deze voorwaarden, stemt u in met ons gebruik van cookies in overeenstemming met de voorwaarden van ons privacy beleid.

Persoonlijke gegevens die u ons verstrekt, worden behandeld in overeenstemming met ons privacybeleid.

Let op: deze voorwaarden kunnen van tijd tot tijd aangepast worden om veranderingen in de wet of onze commerciële en zakelijke praktijken te weerspiegelen. Kennisgeving van wijzigingen zal gebeuren door het plaatsen van nieuwe voorwaarden op het Become Digital platform. Door gebruik te blijven maken van het platform bevestigt u dat u de op dat moment geldende voorwaarden volledig accepteert op het moment dat u ze gebruikt.

Indien u bezwaar heeft tegen een verandering, heeft u het recht om uw gebruik van het Become Digital platform te annuleren. Op elk moment heeft u de mogelijkheid om uw account te verwijderen en alle opgeslagen data zal gewist worden.  

2. Registratie en gebruik van een rekening

Om toegang te krijgen tot het Become Digital platform moet u zich registreren voor een account. Wanneer u zich registreert, zullen we u om bepaalde persoonlijke informatie vragen. Alle persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt zal behandeld worden in overeenstemming met ons privacy beleid. Je gaat akkoord om ons te voorzien van accurate, complete en actuele registratie informatie over jezelf. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw wachtwoord vertrouwelijk en veilig blijft. Door te registreren, gaat u ermee akkoord dat u volledig verantwoordelijk bent voor alle activiteiten die onder uw account plaatsvinden.

Indien u schriftelijk hebt bevestigd dat u bevoegd bent om namens een bedrijf beslissingen te nemen, verklaart en garandeert u dat u bevoegd bent om namens het bedrijf beslissingen te nemen en stemt u ermee in dat wij gerechtigd zijn om op uw instructies te vertrouwen.

U bent verantwoordelijk om ons op de hoogte te brengen als u zich bewust wordt van enig ongeoorloofd gebruik van of toegang tot uw account. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat wij u kunnen vragen om informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om uw identiteit te bevestigen en de veiligheid van uw account te helpen waarborgen. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies, schade, aansprakelijkheid, onkosten of advocatenkosten die u kunt oplopen als gevolg van het gebruik van uw wachtwoord of account door iemand anders, al dan niet met uw medeweten en/of toestemming, en ongeacht of u ons wel of niet op de hoogte hebt gesteld van dergelijk ongeoorloofd gebruik. U bent aansprakelijk voor verliezen, schade, aansprakelijkheid, kosten en advocaatkosten die door ons of een derde partij worden opgelopen als gevolg van het feit dat iemand anders uw account gebruikt. In het geval dat iemand de toegang tot een account verliest of anderszins informatie over een account opvraagt, behouden wij ons het recht voor om naar eigen goeddunken elke verificatie te vragen die zij nodig acht alvorens de toegang tot een dergelijke account te herstellen of informatie over een dergelijke account te verstrekken.

Als we reden hebben om aan te nemen dat er een inbreuk op de beveiliging of misbruik van het Become Digital platform kan plaatsvinden via uw account of het gebruik van uw paswoord, kunnen we u vragen om uw paswoord te wijzigen of kunnen we uw account schorsen.

Wij behouden ons het recht voor een registratie op elk moment op te schorten of te annuleren wanneer het voor ons redelijk is dit te doen, ook wanneer u zich niet aan deze voorwaarden houdt.

3. Onze eigendomsrechten

Onder voorbehoud van uw naleving van deze voorwaarden, tenzij anders vermeld, zijn wij eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten in het Become Digital platform inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten en geassocieerde morele rechten, handelsmerken, get-up, en niet-geregistreerde rechten, goodwill, know-how, software, database rechten, en alle andere intellectuele eigendomsrechten. Al deze intellectuele eigendomsrechten zijn exclusief voorbehouden.

Zonder voorafgaande toestemming is het niet toegelaten:

 • materiaal van het Become Digital platform te reproduceren, te vertalen of te onderwerpen aan reverse engineering (inclusief herpublicatie of andere reproductie of communicatie zonder toestemming);
 • materiaal te verkopen, verhuren of in sublicentie te geven;
 • enig materiaal aan het publiek mee te delen;
 • materiaal te reproduceren, dupliceren, kopiëren of anderszins te exploiteren voor een commercieel doel;
 • materiaal te bewerken of anderszins te wijzigen;
 • materiaal te herdistribueren, behalve voor inhoud die specifiek en uitdrukkelijk voor herdistributie beschikbaar is gesteld; of
 • geen intellectuele eigendomsrechten van derden reproduceren zonder de toestemming van die partijen.

4. Aanvaardbaar gebruik

U mag het Become Digital platform niet gebruiken op een manier die schade of aantasting van de beschikbaarheid of toegankelijkheid van de platforms veroorzaakt of kan veroorzaken; of op een manier die onwettig, illegaal, frauduleus of schadelijk is, of in verband met een onwettig, illegaal, frauduleus of schadelijk doel of activiteit.

U mag het Become Digital platform niet gebruiken om materiaal te kopiëren, op te slaan, te hosten, te verzenden, te gebruiken, te publiceren of te verspreiden dat bestaat uit (of gelinkt is aan) spyware, computervirus, Trojaans paard, worm, keystroke logger, rootkit of andere kwaadaardige computersoftware.

U mag geen systematische of geautomatiseerde gegevensverzamelingsactiviteiten uitvoeren (inclusief, zonder beperking, scraping, data mining, data extractie en data harvesting) op of in verband met het Become Digital platform zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

U mag het Become Digital platform niet gebruiken voor doeleinden gerelateerd aan marketing, zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Jij bent als enige verantwoordelijk voor elke inhoud die je publiceert op het Become Digital platform of communiceert naar anderen. Je zal niets op het platform plaatsen of doorgeven aan andere gebruikers wat:

 • Onnauwkeurig, lasterlijk, beledigend, obsceen, aanstootgevend, godslasterlijk, seksueel getint, bedreigend, intimiderend, misleidend, racistisch beledigend of onwettig is;
 • Onjuiste of misleidende informatie aan gebruikers bevordert;
 • Illegale activiteiten inhoudt of aanmoedigt; of
 • Vraagt om wachtwoorden of andere vertrouwelijke informatie.

U stemt ermee in dat u:

 • Gebruikers van het Become Digital platform niet zal pesten, intimideren of lastigvallen.
 • Niets doet om de goede werking van het Become Digital platform uit te schakelen of te belemmeren.
 • Niets doet dat suggereert, expliciet of impliciet, dat uitspraken die u doet door ons worden onderschreven.
 • Zich niet voordoet als een andere persoon in een profiel, ongeacht of die andere persoon al dan niet een gebruiker is van het Become Digital platform.

5. Ongevraagde inzendingen van ideeën

Wij aanvaarden of overwegen geen ongevraagde ideeën, met inbegrip van maar niet beperkt tot creatieve voorstellen, ideeën voor nieuwe, verbeterde of vernieuwde producten, technologieën of diensten, marketingcampagnes, promoties, processen, materialen, artwork, plannen, strategieën, theorieën of productnamen. Gelieve ons geen ongevraagde ideeën, artikels, originele creatieve kunstwerken, suggesties of andere werken in welke vorm dan ook toe te sturen.

Het enige doel van deze sectie is om potentiële geschillen te voorkomen wanneer onze platforms of bedrijfsstrategieën lijken op ongevraagde ideeën die aan ons zijn voorgelegd. Indien u, ondanks ons verzoek om ons geen ideeën of suggesties te sturen, er toch voor kiest deze in te dienen, dan gaat u ermee akkoord en begrijpt u dat de volgende voorwaarden van toepassing zijn op uw inzendingen, ongeacht wat er in uw brief, opmerking, e-mail of andere vorm van communicatie staat:

 •  uw inzendingen worden automatisch ons enige eigendom, zonder enige vergoeding aan u, en wij zullen geen enkele verplichting hebben aan u of iemand anders met betrekking tot uw inzendingen;
 • het staat ons vrij de inzendingen te gebruiken of te herdistribueren op welke wijze en voor welk doel dan ook, inclusief maar niet beperkt tot het ontwikkelen, verwerven of adverteren van producten of diensten die concurrerend zijn met de door u genoemde producten of diensten;
 • er is geen verplichting voor ons om uw inzendingen te beoordelen of uw ideeën uit te werken;
 • er wordt geen vertrouwelijke relatie of geheimhoudingsplicht gecreëerd tussen u en ons door uw inzending en de overweging daarvan door ons - alles wat u indient, wordt beschouwd als niet-vertrouwelijk en zonder eigendomsrecht. Het staat ons vrij om alle informatie die u ons voorlegt onbeperkt te gebruiken, ongeacht of wij al dan niet aan soortgelijke ideeën, producten of technologieën werkten voordat wij uw voorlegging ontvingen.

Wij zijn blij met uw feedback. Wij verzoeken u echter geen ideeën op te nemen die wij op grond van dit beleid niet kunnen aanvaarden of in overweging nemen.

6. Beperkte waarborgen/garanties

We geven geen garantie met betrekking tot de volledigheid of juistheid van de informatie gepubliceerd op het Become Digital platform of in de items die we linken, noch verplichten we ons ertoe te verzekeren dat het platform beschikbaar blijft of dat het materiaal up-to-date gehouden wordt. Het Become Digital platform wordt aangeboden op een 'as is' basis en we behouden ons het recht voor om het platform en onze levering van diensten op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving op te schorten.

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, sluiten we alle verklaringen, garanties en voorwaarden uit met betrekking tot het Become Digital platform en het gebruik ervan (inclusief, zonder beperking, alle garanties geïmpliceerd door de wet met betrekking tot bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor het doel en/of het gebruik van redelijke zorg en vaardigheid) anders dan deze beschreven in deze voorwaarden. Wanneer u het Become Digital platform gebruikt bevestigt u dat u als enige verantwoordelijk bent voor enige acties of beslissingen gemaakt als resultaat van dergelijk gebruik. We doen geen uitspraken en geven geen garanties over de juistheid van wat dan ook.

Waar het Become Digital platform links bevat naar websites van derde partijen maken wij geen representatie met betrekking tot de inhoud van deze websites en gaat u akkoord met het gebruik van deze websites op uw eigen risico. Wij zullen geen deel uitmaken van een overeenkomst of contract met een website van een derde partij die u bezoekt via onze website.

7. Beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid

Wij sluiten onze aansprakelijkheid jegens u niet uit of beperken deze op geen enkele wijze wanneer het onwettig zou zijn om dit te doen. Dienovereenkomstig zal niets in deze algemene voorwaarden: (a) onze of uw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid beperken of uitsluiten; (b) onze of uw aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken beperken of uitsluiten; (c) een van onze of uw aansprakelijkheden beperken op een manier die niet is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving; of (d) een van onze of uw aansprakelijkheden uitsluiten die niet mag worden uitgesloten onder de toepasselijke wetgeving.

De beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid die in deze paragraaf en elders in deze voorwaarden worden uiteengezet: (a) zijn onderworpen aan de voorgaande paragraaf; en (b) zijn van toepassing op alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit deze voorwaarden of in verband met het onderwerp van deze voorwaarden, met inbegrip van aansprakelijkheden die voortvloeien uit een contract, uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) en voor schending van de wettelijke plicht.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u met betrekking tot verliezen die voortvloeien uit een gebeurtenis of gebeurtenissen buiten onze redelijke controle, met inbegrip van maar niet beperkt tot vakbondsacties, tekort aan arbeidskrachten, falen van onze leveranciers, natuurrampen, verstoring of storing van het vervoer, wetgevende of overheidsinterventie, of enige andere oorzaak buiten onze redelijke controle ("Overmacht").

In de mate dat u het Become Digital platform gebruikt voor zakelijk gebruik zullen we niet aansprakelijk zijn voor enige bedrijfsschade, inclusief (zonder beperking) verlies van of schade aan winst, inkomen, inkomsten, gebruik, productie, verwachte besparingen, business, contracten, commerciële mogelijkheden of goodwill. Wij zullen niet aansprakelijk zijn voor enige commerciële of personele beslissingen genomen in verband met het gebruik van het platform, noch zullen wij aansprakelijk zijn voor enige aansprakelijkheid in verband met arbeidsgeschillen met inbegrip van, maar niet beperkt tot onrechtmatig en oneerlijk ontslag. De informatie die wij verstrekken kan geen alomvattende dekking van de relevante kwesties bieden (en is ook niet bedoeld om dit te doen). Onze inhoud moet altijd worden gebruikt in combinatie met andere informatie en advies.

U dient ervoor te zorgen dat elke beslissing die u neemt of implementeert gebaseerd op de informatie aangeboden door het Become Digital platform, genomen wordt rekening houdend met andere factoren (buiten de informatie die wij aanbieden) en u dient ervoor te zorgen dat u relevante professionals geraadpleegd heeft.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u met betrekking tot enig emotioneel of mentaal leed of andere schade in verband met het gebruik van ons platform, behalve in de mate dat dergelijke schade is veroorzaakt door onze nalatigheid.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor enig verlies of beschadiging van gegevens, database of software (maar dit laat uw wettelijke rechten onverlet).

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor verlies of schade die niet voorzienbaar is. Verlies of schade is voorzienbaar wanneer het duidelijk is dat het zal gebeuren of wanneer, op het moment dat het contract werd gesloten, zowel u als wij wisten dat het zou kunnen gebeuren.

Beslissingen of acties die u onderneemt op basis van informatie verstrekt op of via het Become Digital platform zijn geheel voor uw eigen discretie en risico. U dient professioneel advies in te winnen waar nodig.

In het geval dat u een geschil heeft met een andere gebruiker of bedrijf voortvloeiend uit hun gebruik van het Become Digital platform, gaat u ermee akkoord om een dergelijke claim of actie onafhankelijk van ons in te stellen, en ontslaat u ons van alle claims, aansprakelijkheid en schade voortvloeiend uit een dergelijk geschil.

8. Schadeloosstelling

U stemt ermee in ons volledig schadeloos te stellen voor alle verliezen, schade, kosten, aansprakelijkheden en onkosten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, juridische kosten en alle bedragen die door ons aan een derde partij zijn betaald ter beslechting van een claim of geschil op advies van onze juridische adviseurs) die door ons zijn opgelopen of geleden op basis van volledige schadeloosstelling als gevolg van een schending door u van een bepaling van deze voorwaarden, of als gevolg van een claim dat u een bepaling van deze voorwaarden hebt geschonden.

9. Overtredingen van deze voorwaarden

Zonder afbreuk te doen aan onze andere rechten onder deze voorwaarden, kunnen wij, indien u deze voorwaarden op enigerlei wijze schendt, actie ondernemen die wij passend achten om de schending aan te pakken, inclusief het opschorten van uw toegang tot het Become Digital platform, het blokkeren van computers die gebruik maken van uw IP adres voor toegang tot de platforms, contact opnemen met uw internet service provider om te verzoeken dat zij uw toegang tot de platforms blokkeren en/of het aanspannen van een rechtszaak tegen u.

10. Variatie

We kunnen deze voorwaarden van tijd tot tijd herzien. De herziene voorwaarden zullen van toepassing zijn op het gebruik van het Become Digital platform vanaf de datum van publicatie van de herziene voorwaarden op de platform.

11. Overdracht/Toewijzing

Wij kunnen ons contract met u aan iemand anders overdragen: wij kunnen onze rechten en/of verplichtingen uit hoofde van deze algemene voorwaarden overdragen, uitbesteden of anderszins behandelen zonder u daarvan in kennis te stellen of uw toestemming te verkrijgen. Wij zullen ervoor zorgen dat een dergelijke overdracht u niet berooft van uw rechten op grond van het contract.

U hebt onze toestemming nodig om uw rechten uit hoofde van dit contract over te dragen: u mag uw rechten en/of verplichtingen uit hoofde van deze voorwaarden niet overdragen, uitbesteden of anderszins behandelen zonder eerst onze toestemming te hebben verkregen.

12. Scheidbaarheid

Indien een rechtbank een deel van dit contract onwettig verklaart, blijft de rest van kracht. Elk van de paragrafen van deze voorwaarden werkt afzonderlijk. Indien een rechtbank of relevante autoriteit besluit dat een van deze paragrafen onwettig is, blijven de overige paragrafen onverminderd van kracht.

13. Uitsluiting van rechten van derden

Niemand anders heeft rechten op grond van dit contract. Dit contract is tussen u en ons. Geen andere persoon heeft enig recht om een van de voorwaarden ervan af te dwingen. Geen van ons beiden zal de toestemming van een andere persoon nodig hebben om het contract te beëindigen of wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen.

14. Gehele overeenkomst

Deze voorwaarden, samen met ons privacy beleid, vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot uw gebruik van het Become Digital platform en vervangen alle voorgaande overeenkomsten met betrekking tot uw gebruik van het platform. Niets in deze voorwaarden zal u uw wettelijke rechten ontnemen.

15. Vertraging bij de uitvoering van deze overeenkomst

Zelfs als wij de uitvoering van dit contract uitstellen, kunnen wij het later nog steeds uitvoeren. Als wij niet onmiddellijk eisen dat u iets doet wat u volgens deze voorwaarden moet doen, of als wij wachten met het nemen van stappen tegen u met betrekking tot uw schending van dit contract, betekent dat niet dat u die dingen niet hoeft te doen en het zal ons er niet van weerhouden op een later tijdstip stappen tegen u te ondernemen.

16. Recht en gerechtelijke procedures

Deze voorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. In geval van geschillen, die niet in der minne kunnen worden geschikt, is de rechter van de hoofdzetel van UQ Works NV bevoegd, met uitsluiting van elke andere rechter. Niettemin zijn wij ook bevoegd het geschil voor te leggen aan de rechter van uw woonplaats. Voor vennootschappen zijn wij ook bevoegd het geschil voor te leggen aan de rechter van de hoofd- of nevenvestiging van vennootschappen.

17. Onze gegevens

UQ Works NV, een naamloze vennootschap met statutaire zetel te Bouwensstraat 21 in Antwerpen en ondernemingsnummer BE0669 828 154. Het is een Belgische vennootschap die deel uitmaakt van de UMAN360 groep.

- Website: https://www.uqalify.com
- E-mail: hello@uqalify.com
- Telefoon: +32 3 432 00 03

Deze voorwaarden werden voor het laatst bijgewerkt op 24 maart 2022

Become Digital is een initiatief van
Image
Image
Image
Image
Image

Why they support Become Digital

Om een antwoord te bieden aan deze uitdagingen lanceren Microsoft, Proximus, Agoria, PWC en UQalify, in partnerschap met lokale aanbieders van opleidingen, BecomeDigital.be. Become Digital laat individuele gebruikers toe om een beter beeld te krijgen van hun eigen talenten en reeds aanwezige (digitale) vaardigheden, waarna dat gekoppeld wordt aan een overzicht van beschikbare opleidingen om nieuwe of bijkomende vaardigheden aan te leren. Organisaties, groot én klein, kunnen de digitale toekomstbestendigheid van hun teams evalueren en relevante opleidingen aanbieden